[International Celtic Congress]  The International Celtic Congress Home
 
A’ Chòmhdhail Cheilteach Eadarnàiseanta
Logo of the Celtic Congress
Alba:A’ Chòmhdhail Cheilteach
Breizh:Kendalc’h Keltiek
Cymru:Y Gyngres Geltaidd
Éire:An Chomhdháil Cheilteach
Kernow:An Guntelles Keltek
Mannin:Y Cohaglym Celtiagh


  Ma thogras tu faodaidh tu an t-iomradh seo a leughadh ann an cànainean eile: Brezhoneg, Cymraeg, Gaeilge na hÉireann, Kernowek, Gaeilg Vannin, English.

Chuireadh a’ Chòmhdhail Cheilteach air chois ann an 1902 gus eòlas air cànainean agus dualchas nan sia dùthchannan Ceilteach a chur am meud agus gus cothrom a thoirt do dhaoine a bhith gan cleachdadh agus a’ cur meas orra. Bidh na meuran nàiseanta dhen Chòmhdhail a’ coinneachadh mar Chòmhdhail Eadarnàiseanta gach bliadhna gus cuideachadh ann a bhith a’ cur nan amasan seo air adhart.

Faodar an tuilleadh fiosrachaidh fhaotainn mu na meuran fa-leth dhen Chòmhdhail Cheiltich ann an Alba, sa’ Bhreatainn Bhig, sa’ Chuimrigh, ann an Eirinn, anns a’ Chòrn, agus an Eilean Mhanainn. Tha liosta ri fhaotainn cuideachd de sheòlaidhean nam meur air fad.

Gheibhear fhathast fiosrachadh mu na cuspairean a bh’ aig a’ Chòmhdhail Eadarnàiseanta aig na cruinnichidhean a bh’ann roimhe seo, agus mu na molaidhean a chaidh aontachadh aca. Gheibhear Bun-stéidh na Còmhdhala (leasachadh 1994) cuideachd. Tha cuid de na buill air sgrÏobhaidhean a thoirt dhuinn mu eachdraidh na Comhdhala.

’S ann sa' Bhreatainn Bhig a bhitheas a’ Chòmhdhail Cheilteach Eadarnàiseanta ann an 2006.

Cha bu chòir iomrall a dhéanamh eadar a’ Chòmhdhail Cheilteach agus An Conradh Ceilteach, ged a tha amasan gu leòr ann a tha cumanta eadarra.

’S e Evertype a thug goireasan seachad airson na duilleige seo.


A map of the Celtic countries Alba
A’ Chòmhdhail Cheilteach
Christine Mac Kay, Alma, Cullipool, Isle of Luing, Oban, Argyll PA34 4TX, +44 1852 31 42 54

Breizh
Kendalc’h Keltiek
Loik Chapel, 5 straed Berlioz, 29600 Plourin-Montroulez

Cymru
Y Gyngres Geltaidd
Gwynedd Roberts, Arwel, 8 Maes y Drindod, Aberystwyth, Ceredigion SY23 1LT, +44 1970 61 50 57

Éire
An Chomhdháil Cheilteach
Dónall Ó Cuill, 179 Bóthar Ráth Maoinis Uachtarach, Baile Átha Cliath 6, Éire, +353 1 x49 0586

Kernow
An Guntelles Keltek
Tony Piper, 35 Trenglenwith Road, Camborne, TR14 7JA, +44 1209 71 15 09

Mannin
Y Cohaglym Celtiagh
Brian Stowell, 16 Hilary Road, Doolish IM2 3EG

International Celtic Congress
Christine Mac Kay (President)


Go to the Celtic Congress index.
Text and images ©1995-2009 Evertype